Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.manufakturadresow.pl

 

SPIS TREŚCI:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Wymogi techniczne
 4. Kontakt ze sprzedawcą
 5. Zakupy w sklepie
 6. Płatności
 7. Realizacja zamówień
 8. Prawo odstąpienia od umowy
 9. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
 10. Reklamacje
 11. Dane osobowe
 12. Postanowienia końcowe

 

 

 1POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem manufakturadresow.pl
 • Sklep internetowy, działający pod adresem manufakturadresow.pl, prowadzony jest przez Inftel Jacek Kierzek, ul. Długa 52, 63-300 Zielona Łąka, NIP: 6080019386, REGON: 365090150
 • Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego, warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego; warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego; zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 2. DEFINICJE

 • Kupujący- każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
 • Konsument– Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 • Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego manufakturadresow.pl
 • Sprzedawca - Jacek Kierzek, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Inftel Jacek Kierzek, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6080019386, nr REGON 365090150, ul. Długa 52, 63-300 Zielona Łaka.
 • Sklep internetowy Manufaktura dresów– serwis internetowy dostępny pod adresem manufakturadresow.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 • Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Inftel Jacek Kierzek, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 3. WYMOGI TECHNICZNE

 Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania

zamówień na towary, niezbędne są:

 • Urządzenie z dostępem do Internetu;
 • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies;
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 4. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 • Adres pocztowy: Plac 23 Stycznia 5/3, 63-400 Ostrów Wlkp.
 • Adres e-mail: [email protected]
 • Telefon: 514618924

 5. ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są podane w polskich złotych i są całkowitymi cenami za towar(zawierają podatek VAT).
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz koszty dostawy towaru.

W celu złożenia Zamówienia należy:

 • zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 • wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 • zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 • jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Towaru), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę.
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie ( Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu).

 

 6. PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
 • Przelewem
 • Za pomocą karty płatniczej:
 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro
 • Za pośrednictwem platformy płatniczej:
 • PayU
 1. Operatorem płatności jest BlueMedia S.A.
 2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 4. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
 5. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

7. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenie czasu realizacji w przypadku większej ilości zamówień lub braku dostępności materiałów. Klient zostanie poinformowany o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia (drogą elektroniczną - e-mail) lub na stronie sklepu.
 5. Dostawa towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Polski.
 6. Towary szyte są każdorazowo na zamówienie klienta.
 7. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
 • Za pośrednictwem firmy kurierskiej
 • Do paczkomatów InPost

 

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub mailem na adres [email protected], w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Inftel Jacek Kierzek, Plac 23 Stycznia 5/3, 63-400 Ostrów Wielkopolski, podany w niniejszym Regulaminie.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Inftel Jacek Kierzek, Plac 23 Stycznia 5/3, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym został zwrócony towar. Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że strony uzgodnią inaczej.

 

9. WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów:

 • zawartych w wyniku sprzedaży produktu nieprefabrykowanego (wszystkie zakładki produktowe za wyjątkiem “Dostępne od ręki".). Tutaj zgodnie z art. 38 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. 

 10. REKLAMACJE

 • W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona. Okres trwania odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi, liczony od dnia wydania towaru wynosi 2 lata.
 • Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym: 
  • Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  • Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  • Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  • Żądać usunięcia wady
 • Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w Regulaminie.
 • Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres Plac 23 Stycznia 5/3, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w
 • Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 •  W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
 • Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowe.
 • Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowe.
 • Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
 • Internetowej platformy ODR.

 

 11. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
 3. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką Inpost lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.  
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 2. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 5. Zmiana Regulaminu: Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl